Om skolen

 

Lundgårdskolen er en af Herning Kommunes midtbyskoler. Geografisk placeret i Tjørring, cirka 4 km fra Herning centrum. Skolen har 560 elever og 88 medarbejdere. Til og med 6. årgang er skolen tosporet, og i overbygningen 3-4-sporet, da elever fra Tjørring og Gullestrup overgår til skolen efter 6. klasse. Til skolen hører ligeledes en SFO, hvor ca. 100 børn går efter skole. 
 
Lundgårdskolen underviser også Herning Kommunes ældste modtagerklasseelever. Her går elever, som kommer til Danmark uden danskkundskaber. Eleverne er mellem 13 -18 år og må som udgangspunkt gå i modtagerklassen i max 2 år, så skal de være klar til et videre forløb i det danske uddannelsessystem. Der gøres en stor indsats for at integrere elever fra modtagerklasserne i distriktsskolen så hurtigt så muligt. Derudover har vi en centerafdeling, hvor vi har 20 elever, som alle har brug for helt særligt tilrettelagt forløb, da de alle er fysisk og oftest også kognitivt handicappede. Centeret er et yderst specialiseret tilbud, som andre kommuner køber sig ind på. Eleverne fra centerklasserne integreres ligeledes i alle de fag, hvor det vurderes at give mening.

Den overordnede pædagogiske tilgang på skolen tager sit udgangspunkt i LP. Det betyder, at vi arbejder systemisk med LP-modellen, som er en model til pædagogisk analyse. LP står for ”læringsmiljø og pædagogisk analyse”, og beskrevet kort fordrer modellen, at lærere og pædagoger i fællesskab reflekterer over, hvordan eleverne bedst muligt udvikler sig fagligt og socialt.

Medarbejderstaben på Lundgårdskolen står midt i et generationsskifte, og lige nu nyder skolen godt af en frugtbar kombination af nyuddannede medarbejdere med nye tilgange til undervisning samt erfarne lærere, som byder ind med overblik og rutiner i forhold til undervisning og skolens traditioner. Lundgårdskolen lægger vægt på en undervisning med et højt fagligt niveau, hvor elevernes kreativitet og nysgerrighed udvikles og styrkes.

Vi har de seneste to år ansat inklusionspædagoger og dermed intensiveret vores fokus på at inkludere og rumme bedst muligt til gavn for både de enkeltinkluderede, men også for at gøre inklusionen så berigende som mulig for de øvrige børn og voksne på skolen. 
Mangfoldigheden på Lundgårdskolen er stor, vi har 23 forskellige nationaliteter. Mange af disse nationaliteter har tilhørsforhold til modtagerklasserne. Procentvis har skolen 15 procent tosprogede og 85 procent etnisk danske elever.

I foråret 2014 udarbejdede bestyrelse og medarbejdere et nyt værdigrundlag, som base for arbejdet med implementering af skolereformen. Værdibegreberne ”faglighed”, ”trivsel” og ”bevægelse” blev nøje udvalgt for at understøtte skolereformens mål om, at alle børn skal blive så dygtige de kan. Målet er, at eleverne i overensstemmelse med folkeskolens formål og Lundgårdskolens vision udvikler faglige og sociale kompetencer, således at eleverne forberedes til livet efter skolen, såvel individuelt som i samspil med andre. Derudover er værdibegreberne udtryk for den livsduelighed Lundgårdskolen vil give eleverne, eleverne skal have mulighed for at udvikle sig til hele og alsidige mennesker. 

Bygnings- og lokalemæssigt har Lundgårdskolen de seneste år påbegyndt en renovering, der gør at skolen fremstår lys og venlig. En del af faglokalerne er opdateret, og i 2016 er der fra politisk niveau afsat midler til renovering af vores håndværk og designlokale.
 
Samlet set har Lundgårdskolen en pragtfuld kompleksitet. Vi modtager elever fra landområder, villakvarterer og boligblokke. Eleverne på skolen møder andre fra alle sociale lag. Tosprogede og danske elever i skøn forening, handicappede børn går i skole i et miljø med almindeligt fungerende børn og omvendt. På den måde kan Lundgårdskolen i høj grad være med til at ruste vores elever til en god samfundsforståelse.

Inklusionsindsatsen på Lundgårdskolen har qua vores centerafdeling altid haft et stort fokus, og der ydes en stor indsats fra medarbejderne for at få tiltagene til at fungere. Det har været en succes at ansætte inklusionspædagoger, hvilket den øvrige elevgruppe også har profiteret af.

Lundgårdskolen har en årelang tradition for konstant at have fagligheden i fokus, og skolen vurderes til generelt at ligge solidt placeret i de forskellige tests. Det kan dog være særdeles vanskeligt at komme med en overordnet vurdering heraf, da der fra årgang til årgang kan være helt særlige forhold, der gør, at tests svinger til enten den ene eller anden side. I forhold til elever, som fortsætter i en ungdomsuddannelse, har andelen på Lundgårdskolen været stigende de senere år og er i skoleåret 2013/14 tæt på de ønskede 95 procent.