Velkommen til Afdeling A/B

Godt begyndt er halvt fuldendt.

På Lundgårdskolen mener vi, at en god skolestart er med til at skabe et solidt fundament, der påvirker det enkelte barns sociale og faglige udvikling fremadrettet. For at skolestarten kan blive den størst mulige succes, er det vigtigt, at I som forældre overvejer om jeres barn er skolemodent. Det er vigtigt, at I som forældre overvejer følgende opmærksomhedspunkter:
  • Trives mit barn i sociale sammenhænge?
  • Har mit barn udviklet en naturlig nysgerrighed – gerne for tal og bogstaver?
  • Kan mit barn tage hensyn til andre, sidde stille og lytte aktivt?
  • Er mit barn relativt selvhjulpent og kan klare en lang række praktiske ting selv?
  • Har mit barn et sprog, som gør det muligt at udtrykke sig forståeligt?
  • Er mit barns grovmotorik udviklet i så tilpas en grad, at dette kan løbe, kaste, gribe m.m.?
  • Er mit barns finmotorik udviklet i så tilpas en grad, at mit barn kan bruge en blyant eller saks?
 
Ovenstående må og kan ikke ses som en facitliste. Men det er punkter man kan træne med sit barn året op til skolestarten. Er I som forældre i tvivl om jeres barns skolemodenhed, er det vigtigt, at I kontakter det professionelle personale, der omgiver barnet, og spørger ind til deres vurdering. Ligeledes er Lundgårdskolens børnehaveklasseledere klar til at hjælpe, hvilket sker på baggrund af et samarbejde med pædagogerne i de omkringliggende institutioner. Vurderer I, at jeres barn får den bedste skolestart ved at vente et år, udfyldes i samarbejde med barnets institution en indstilling til udsættelse af skolestart. Indstilingen bliver behandlet af Herning Kommunes Center for Børn og Læring. Det er vigtigt at understrege, at en udsættelse af skolegangen alene ses som et redskab til at optimere barnets skolestart.

Velkommen i afdeling A

Afdeling A rummer både 0. og 1. klasse. Det er her skolelivet begynder med læsning, idræt, fordybelse, matematik og meget mere end dette afsnit levner plads til. På Lundgårdskolen arbejder vi konstant på at give det enkelte barn de bedste faglige forudsætninger. Men dette gøres ud fra den erkendelse, at det enkelte barn skal trives, for at den bedste læring kan opstå. Børnene i afdeling A skal lære at gå på Lundgårdskolen, hvilket kan være en stor udfordring. Alle børn er unikke, og vi forsøger at tilpasse vores undervisningstilbud til de børn, der befolker de enkelte klasser. Men dette sker altid under hensyntagen til klassefællesskaber og de regler, som eksisterer her. For det er her igennem, det enkelte barn oplever ligeværd og får muligheden for at udvise medansvar.
At blive en del af et klassefællesskab, hvor der løftes i flok, er med til at udvikle det enkelte barn både socialt og fagligt. Ydermere samarbejder de enkelte klasser allerede på tværs fra 0. klasse. Et samarbejde, der har som mål at stimulere det enkelte barns sociale kompetence i endnu højere grad, end det er muligt i klassefællesskabet.
 

Velkommen som forældre i afdeling A

Som forældre til et barn i afdeling A er det naturligt, at man ønsker at følge sit barn enkelte dage i skolen. I afdeling A er forældre mere end velkomne i timerne, så længe dette foregår inden for rammerne af klassefællesskabet og med respekt for den professionelle underviser, der har ansvaret for klassen. Forældre, der deltager i timerne ser vi som en ressource. Derfor skal I være forberedt på at hjælpe til i hele klassen. Det giver mulighed for at opleve alle de børn, der er en del af dit barns hverdag.
Samarbejdet mellem skole og hjem er en grundpille i dit barns skolegang. I afdeling A udmønter samarbejdet sig konkret i forældremøder, forældrearrangementer med klassen, to skole/hjem-samtaler og en årlig elevplan. Information strømmer samtidig frem og tilbage via forældreintra, der er samarbejdets elektroniske platform. Ikke alle beskeder egner sig lige godt til det skrevne sprog, hvorfor det er vigtigt at kunne kontakte hinanden telefonisk eller gennem møder.
Dette gør sig også gældende forældre imellem. Et godt samarbejde og sammenhold mellem klassens forældre har en afsmittende effekt på børnenes klassefællesskab. Samtidig gør det de svære samtaler mellem forældre lettere, når I har et godt forhold og kendskab til hinanden. Forældresamarbejdet hjælper vi på Lundgårdskolen med at skubbe i gang i afdeling A. Men det er jer som forældre, der skal være med til at forme og medskabe sammenholdet blandt klassens forældre – et sammenhold, der er vigtig at fastholde igennem hele dit barns skolegang.

Velkommen i afdeling B

Afdeling B rummer Lundgårdskolens 2. og 3. klasser. Afdelingen er befolkes af børn, der har lært skolelivets basale færdigheder og nu for alvor suger til sig af den viden, der stilles til rådighed. Læsning er en grundsten i ethvert barns skolegang og samtidig en forudsætning for at kunne begå sig i fremtidens videnssamfund. Gode læsefærdigheder opstår ikke af sig selv. Det kræver en målrettet og vedholdende indsats fra det enkelte barn, dets forældre og de lærer, der omgiver barnet i skolen. Læsning får endnu et løft i afdeling B, hvor lærerne i samarbejde med skolens læsevejleder giver et læseløft til både svage og dygtige læsere. Læseundervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns kundskaber, hvilket skaber de bedste muligheder for den enkeltes læseudvikling.
Emnebaseret undervisning er et centralt element for lærerne i afdeling B. Emnebaseret undervisning bygger på en forestilling om, at læring opstår i helheder. Det betyder, at et emne går igen i en lang række fag. Denne tværfaglighed i undervisningen suppleres af gruppearbejde på tværs af klasser – og til tider årgange – hvilket er medvirkende til at skabe et dynamisk læringsmiljø i hele afdelingen. Denne dynamik er let at observere i afdeling B, hvor dørene til klasseværelserne som oftest er åbne og fællesarealer samt grupperum er fyldt med små grupper af børn, der arbejder, regner, læser og skriver. Denne kultur stimulerer den læringsiver, der er motoren i det gode faglige arbejde, som foregår i afdeling B.
 

Velkommen som forældre i afdeling B

Som forældre til et barn i afdeling B er I som altid velkomne på skolen. Det er naturligt, at de ”store” børn i 2. og 3. klasse ikke følges så tæt i skolen mere, men det er vigtigt, at det tætte forhold mellem klassen og forældrene ikke dør ud. Derfor er I som forældre altid velkomne til at aftale med klassens lærer, hvordan man kan være et par ekstra hænder i en time eller to. Ligesom det altid er muligt at aftale et møde med skolens ledelse, der gerne viser rundt og fortæller om skolens andre afdelinger.
På Lundgårdskolen tror vi på, at sproget skaber virkeligheden. Derfor er det vigtigt, at I som forældre forstår, at den måde, hvorpå elever, lærere og Lundgårdskolen som helhed omtales i hjemmet påvirker dit barns forståelse og oplevelse af at gå i skole. Vi er som skole altid klar til at gå i dialog omkring tingenes tilstand – Men det er en dialog, der gør sig bedst blandt voksne.
Det er vigtigt, at I som forældre holder fast i det sammenhold, der blev etableret blandt klassens forældre de første år af barnets skolegang. Deltagelse i skole- og klassearrangementer er vigtigt for sammenholdet og har en afsmittende effekt på det enkelte barn og klassen som helhed. Klassens forældreråd leverer i denne sammenhæng et stort stykke frivilligt arbejde for klassen og fortjener derfor både opbakning og anerkendelse for deres indsats. Som forælder er dit engagement med til at løfte dit barns skolegang, og samtidig er det løftende for hele klassefælleskabet.
Både børn og forældre får oplevelser i fællesskab på Lundgårdskolen.